به گزارش افکارنیوز،

پزشک متعهد تبریزی با نوشتن شماره خود در نسخه بیمار بیسواد از داروخانه خواست بطوری که بیمار متوجه نشود، برای هزینه داروها با خود پزشک تماس بگیرند.