به گزارش افکارنیوز،

 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران که روز یکشنبه 13 مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف پخش می‌شود، اعلام شد:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵ تا ۸ فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ دوخت دامن -درس طراحی مدل سازی -  پایه ۱۰- شاخه کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای 
    
ساعت٨:٣٠ تا ٩ آموزش نرم افزار -اتوکد  / جلسه دوم /فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ۹ تا۹:۳۰ درس  نقشه‌کشی رشته رایانه -پایه ۱۰ - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

 ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ ساده سازی اشکال   - پایه ۱۲ -رشته گرافیک  -شاخه کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای
 
ساعت ۲۱:۱۵ تا۲۱:۵۰ دانش فنی - رشته الکترونیک - پایه۱۰ - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم 
 
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۰ فارسی و نگارش پایه سوم
 
ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۲:۴۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲:۴۰ تا ۱۳:۱۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم  

ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۳:۴۰ فارسی و نگارش  پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ ریاضی-روش نمادین و حل چند مسأله پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ریاضی- یادآوری عدد های اول پایه هشتم  

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی -  اجتماع و اشتراک مجموعه‌ها پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ تولید محتوای الکترونیک- آموزش نرم افزار تبدیل فرمتمتوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی ۱ -  پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک  
   
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳ - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
     
 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست  ۱ -  پایه ۱۰-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

 ساعت ٢٠ تا 20:٢۵  ریاضی ۲/ معادلات گویا و گنگ   - پایه ۱۱ -رشته علوم تجربی 

ساعت٢٠:٢۵ تا20:۵٠ ریاضی۲  /درس  معادلات گویا و گنگ پایه ۱۱رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰ درس جامعه شناسی ۳پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۸ درس دین و زندگی۲ پایه ۱۱  رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸:۳۰ درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی 

ساعت ۱۰:۱۵ درس فلسفه ۲ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۱:۱۵درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت ۱۱:۴۵ درس روانشناسی پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۲:۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۴۵ درس آمار و احتمال پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن ومعارف اسلامی

ساعت ۱۵ درس اخلاق اسلامی۳ پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۵:۳۰ درس اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶ درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف 

ساعت ۱۶:۳۰ درس پیام‌های آسمان ۷ متوسطه دوره اول