به گزارش افکارنیوز،
مستخدمان منازل نیز مشمول مقررات قانون کار بوده و آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۹۰ قانون کار حاکم بر روابط کار آنان است.
 
همچنین اعمال ماده ۱۴۸ قانون کار برای این دسته از شاغلین امری ضروری است و کارفرمایان موظفند نسبت به بیمه کردن آنان وفق قرارداد کار  نزد سازمان تامین اجتماعی محل اقدام کنند.

لازم به ذکر است؛ به استناد ماده ۳ قانون کار از آنجا که کارفرما هم می‌تواند شخص حقوقی باشد و هم حقیقی، بنابراین سازمان تامین اجتماعی محل نیز موظف است نسبت به ایجاد کد کارگاهی این گونه کارگاه‌ها اقدام کرده و نسبت به پذیرش لیست بیمه آنان اقدام کند.