به گزارش افکارنیوز،

‌اینفوگرافیک بازار کار کشور در سال 1398 شامل اطلاعات جمعیت کل کشور به تفکیک جنس، گروه های سنی (خارج از سن کار و در سن کار)، جمعیت به تفکیک وضع فعالیت اقتصادی، جمعیت شاغلین به تفکیک های مختلف از جمله فعالیت های منتخب اقتصادی، وضع شغلی، بخش خصوصی و عمومی و هرم سنی شاغلین و جمعیت بیکاران به تفکیک قبلا شاغل و غیر شاغل و هرم سنی بیکاران و جمعیت غیر فعال اقتصادی با توجه به زیر بخش های آن و مقایسه با اطلاعات سال 1397 و نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک استان در سال 1398 می باشد.