به گزارش افکارنیوز،
 چنانچه کارگر نوبت کاری که در طول ماه چند روزی در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برد، در این ایام مزدی از کارفرما دریافت نکند، پرداخت فوق العاده نوبت کاری برای این ایام به او تعلیق نمی‌گیرد و به تبع آن مشمول برخورداری از ایام  استراحت کاری نمی‌شود.

چنانچه تعطیلات رسمی بین روز‌های مرخصی بدون حقوق واقع شود، جزء مرخصی بدون حقوق محسوب شده و کارگر مستحق دریافت مزد نخواهد بود.