به گزارش مهر، محمد مهدی طهرانچی رئیس جدید دانشگاه شهید بهشتی طی حکم هایی جداگانه، دکتر منصور میراحمدی چناروئیه دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی را به سمت سرپرست معاونت فرهنگی، دکتر رضا مسعودی استاد پژوهشکده لیزر و پلاسما را به سمت سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری و دکتر احمدرضا ذوالفقاری داریانی دانشیار دانشکده مهندسی هستهای به سمت سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه منصوب کرد.

وزیر علوم روز سه شنبه ۵ اردیبهشت ماه ۹۱ طی حکمی دکتر محمدمهدی طهرانچی را به ریاست دانشگاه شهیدبهشتی منصوب کرد.