به گزارش افکارنیوز،

وحید حاجی زاده کارشناس اختلافات کارگری و کارفرماییاظهار کرد: متأسفانه اکثر کارفرمایان  و مدیران اداری در قراردادی که با نیروهای خود منعقد می‌کنند، هیچ گونه الحاقیه‌ای وجود ندارد.

او تصریح کرد: اگر قرارداد کار را بخواهیم به صورت استاندارد در نظر بگیریم و سفته یا چک ضمانت از کارگران دریافت کنیم و بخواهیم بعدا نسبت به آن اقدام کنیم، نیازمند آن هستیم که قرارداد کار ما الحاقیه‌ای داشته باشد.

حاجی گفت: موضوع عدم افشای اسرار و اطلاعات تجاری که در قرارداد کار به آن اشاره می‌شود نیازمند این است که امضای تعهدنامه و قرارداد مربوط به عدم افشای اسرار و اطلاعات تجاری از نیروهای کار به صورت جداگانه اخذ شود و به عنوان الحاقیه قرارداد کار باشد.

این کارشناس اختلافات کارگری و کارفرمایی با بیان اینکه تحویل لوازم ایمنی و بهداشتی، خودرو، ارائه آموزش‌های لازم و ... به کارگران باید به صورت الحاقیه ثبت شود، گفت: در قرارداد تمام تعهدات کلی وجود دارد و در الحاقیه‌ها نیز باید این موارد حتما رعایت شوند.

او گفت: شرح وظایف و تعهدات کارگران باید به صورت جداگانه  ابلاغ شود و در متمم قرارداد باید این امر اتفاق افتد، همچنین اگر قراردادی الحاقیه های لازم را نداشته باشد در آینده برای کارفرما مشکل ساز خواهد بود.