این روزها شیوع ویروس کرونا بیشتر از قبل شده و افراد زیادی را به کام مرگ کشانده است. در این بین تردد افراد ناقل بیشتر باعث شیوع این بیماری می شود.