محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در پیامی توئیتری با اشاره به وضعیت فعلی کشور و تاثیرات این ویروس بر تمام جوانب به ویژه بحث آموزش نوشت:

«خانواده‌ها گواهند که معلمان عزیز در شرایط سخت کرونایی با تلاشی ستودنی، مسئولیت پذیری و خلاقیت همه توان خود را برای ارائه آموزش با کیفیت به دانش آموزان‌ عزیز بکار می‌گیرند.

‌به احترام این افسران سپاه پیشرفت به پا می‌خیزیم و تمام توان‌مان را برای بهبود شرایط شغلی آنان بکار می‌گیریم.»

تلاشی ستودنی، مسوولیت پذیری و خلاقیت معلمان عزیز در شرایط سخت کرونایی