طرح رتبه بندی معلمان که وزیر آموزش و پرورش قول آن را به معلمان عزیز کشور ما داده بود، قرار است در پنج رتبه در راستای بهبود شرایط شغلی معلمان اجرا شود.

طرح رتبه بندی معلمان در پنج رتبه بر مبنای تحصیلات - مهارت و توانایی ­ها، دوره های آموزشی، سنوات خدمت و تجربه خواهد بود که از عوامل امتیاز آور برای معلمان در افزایش حقوق و سایر مزایا خواهد بود. 

کریم فیروزجانی عضو هیأت رئیسه مجلس در رابطه لایحه رتبه بندی معلمان اینگونه توضیح می دهد:  28 مهر، پیش نویس لایحه رتبه بندی معلمان  به هیأت دولت ارسال شد و در نوبت بررسی کمیسیون اجتماعی دولت است.

از رئیس جمهور و معاون اول وی تقاضا داریم که با قید اولویت بررسی شود و مجلس هم آماده بررسی سریع آن  تبدیل لایحه به قانون است؛ اگر دولت تعلل نکند و تا یک ماه دیگر به مجلس ارسال شود، مجلس نیز در سال 99، آن را به سرانجام می رساند. 

وزیر آموزش و پرورش در توئیتی بر تقدیم لایحه رتبه بندی معلمان به دولت و دستور معاون اول رئیس جمهور برای بررسی با قید فوریت آن در کمیسیون امور اجتماعی دولت خبر داده بود. 

بر اساس  رتبه بندی ، معلمان در پنج رتبه، طبقه‌بندی می‌شوند و عوامل امتیاز آور برای ارتقای رتبه بر مبنای تحصیلات - مهارت و توانایی ­ها، دوره های آموزشی، سنوات خدمت و تجربه مربوط محاسبه می‌شود.

بهبود شرایط شغلی معلمان

محسن حاجی میزائی گفت: به احترام این افسران سپاه پیشرفت به پا می‌خیزیم و تمام توانمان را برای بهبود شرایط شغلی آنان به کار می‌گیریم.