موضوع طرح یک فوریتی الزامات و اولویت‌های تدوین بودجه سال 1400 شهرداری تهران امروز در صحن شورای شهر مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و اعضای شورا نظرات‌شان را در این زمینه مطرح کردند.

مجید فراهانی که پیشنهاد دهنده طرح یک فوریتی بود بیان داشت:‌سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه نخستین بار در سال 1387 مطرح شد و اولین نسخه از آن به تصویب دوره سوم شورا رسید.

وی بیان داشت: طی سنوات گذشته این سیاست‌ها و الزامات از حیث محتوا، فرم و ساختار توسط همکاران قبلی شورا تکمیل شده است.

این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: به منظور الزام شهرداری تهران به رعایت انضباط و شفافیت که تدوین بودجه رعایت اولویت‌های شورای پنجم همچنین ضرورت تغییر نگاه به اداره شهر و لزوم اتخاذ رویکردهای تحول‌آفرین پیشنهاد طرح یک فوریتی مدنظر قرار گرفته است.

سرانجام این طرح یک فوریتی با رأی مثبت اکثر اعضای شورای شهر به تصویب رسید.