تشریح برنامه ایران برای پیش خریدِ واکسن کرونا را از زبان حریرچی مشاهده می نمایید.