مدرسه تلویزیونی یکی از برنامه‌های آموزش و پرورش برای تداوم آموزش در شرایط کروناست که از طریق سه شبکه آموزش، شبکه چهار و شبکه قرآن و معارف اسلامی، انجام می‌شود.

برنامه امروز 28 آبان دانش‌آموزان در مدرسه تلویزیونی به شرح زیر است: 

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ اسکلت سازی/ پودمان دو - رشته ساختمان - پایه ۱۱ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩ صورت های مالی بخش اول - رشته حسابداری - پایه ۱۲ -شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۹ تا۹:۳۰ پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب -رشته شبکه و نرم افزار -پایه ۱۱-شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ معرفی اتصالات چوبی - پایه ۱۲ - رشته صنایع چوب و مبلمان - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ رنگ کاری و رویه کوبی -پایه ۱۲- رشته صنایع چوب و مبلمان - شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ادبیات فارسی - درس ۷علم زندگانی جلسه اول پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ ادبیات فارسی - درس ۷آداب نیکان جلسه اول پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی - درس ۷آداب زندگانی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش معلمان - هوش عاطفی

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ شیمی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ شیمی یک - پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ فیزیک ۲ - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ ریاضی ۳ -پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی 

ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۲پایه۱۱رشته ریاضی فیریک

ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف اسلامی:

ساعت ۸ احکام ۱پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری

ساعت ۸:۳۰ احکام ۲پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری

ساعت۱۱ درس هدیه های آسمانی پنجم دبستان

ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن پنجم دبستان

ساعت۱۵ آموزش قرآن پایه نهم متوسطه اول

ساعت۱۵:۳۰ جریان شناسی اندیشه های معاصر رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری