استاندار تهران گفت: هیچ ماشینی در طول اجرای محدودیت‌های ۹ شب تا ۴ صبح، توسط پلیس متوقف نمی‌شود و تنها جریمه‌ها بر اساس ثبت در دوربین‌ها صورت می‌پذیرد.