فرانس 24: در آغوش گرفتن از جمله رفتارهایی است که در دوره همه گیری کرونا منع شده است اما در شهر رئانو ایتالیا با ابتکار عمل یک شرکت تولید کننده چادر این اقدام میسر شده است.