محمدحسین قمری، دبیر چهارمین آزمون استخدامی بخش خصوصی گفت: نتایج اولیه شامل کارنامه شرکت کنندگان در آزمون استخدامی هم اکنون بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است.

شرکت کنندگان آزمون استخدامی بخش خصوصی سال جاری می‌توانند با مراجعه به حساب کاربری خود در سامانه مربوطه، نسبت به د‌ریافت کارنامه خود اقدام کنند.

شرکت کنندگانی که نسبت به نتایج اعلام شده معترض هستند، می‌توانند تا روز ۱۵ آذر اعتراض خود را ثبت کنند و فرآیند ثبت درخواست خود را انجام دهند.