این شغل ها در محدودیت های کرونایی که از طرف دولت و ستاد مبارزه با کرونا اعلام شدند تعطیل نمی شوند.

مشاغلی که در محدودیت های کرونایی تعطیل نمی شوند را در اینفوگرافی زیر مشاهده می نمایید:

اینفوگرافی