لباس مبتلایان کرونا به روش های زیر ضد عفونی کنید.

کرونا