با حکم سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی، سرتیپ دوم مهدی حاجیان به سمت  معاون اجتماعی ناجا  منصوب شد.