واکسن ایرانی کرونا اوایل دی ماه تزریق آزمایشی آن آغاز می شود.