مدیر مسئول خبرگزاری دانشجو مجرم شناخته شد

احمد مومنی راد سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات درباره پرونده‌های این هفته دادگاه مطبوعات اظهار کرد: روز گذشته یکشنبه ۳۰ اذر ۱۳۹۹ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی ۲ پرونده بررسی شد.

وی با اشاره به پرونده اول، گفت: در این پرونده مدیر مسئول خبرگزاری دانشجو و مصاحبه شونده متهم بودند که به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در دادگاه حاضر شدند، اما هیات منصفه باتفاق ارا متهمان را مجرم ندانست.

مومنی راد درباره پرونده دوم، بیان کرد: در این پرونده هم مدیر مسئول خبرگزاری دانشجو به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و افترا مورد محاکمه قرار گرفت که هیات منصفه در دو اتهام فوق الذکر متهم را باتفاق آرا مجرم دانست و همچنین باتفاق آرا متهم را در هر دو اتهام مستحق تخفیف ندانست.