تعلیق مجازات یعنی مجازات مجرم به‌طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود و هدف این امر، آن است که متهم به زندگی بازگردد.

قانونگذار در موارد مختلفی از طریق مجازات صحبت کرده است و مواد ۴۶ تا ۵۴ قانون مجازات اسلامی به این موضوع تخصیص یافته شده است.

بر اساس قانون در جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸ دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند همچنین بر اساس این ماده دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق داشته باشد یا محکوم پس از تحمل یک سوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق داشته باشد.

بر اساس ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی تعلیق به دو دسته ساده و تعلیق مراقبتی تقسیم می‌شود. در تعلیق ساده متهم تعهد می‌کند که در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد، اما در تعلیق مراقبتی می‌گوید علاوه بر شرایط تعلیق ساده متهم باید دستورات دادگاه را هم در مدت تعلیق انجام دهد.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، تعلیق مجازات به انواع مختلفی تقسیم می‌شود. وجود جهات تخفیف، پیش‌بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و فقدان سابقه کیفری موثر از جمله شرایط عمومی تعلیق مجازات است.