در راستای گام جدید تست انسانی " واکسن ایرانی کرونا " در مرحله تزریق دوز دوم، واکسن به طیبه مخبر دختر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ، علی عسگری معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام و حمیدرضا خلیلی مدیر عامل شرکت نفت پارس تزریق شد.

از دقایقی پیش و بعد از گذشت ۱۴ روز از آغاز تست انسانی واکسن ایرانی کرونا و عدم بروز هرگونه عوارض دارویی و صدور مجوز لازم، دومین مرحله از تزریق واکسن "کوو ایران برکت" به سه داوطلب اول آغاز شد.