از آنجا که در مقررات مربوط به کمک هزینه‌های مسکن ، خوار و بار و عائله مندی، پرداخت این کمک‌ها به صورت ماهانه قید شده است و ماه نیز از نظر احتساب موارد قانونی مستندا به ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ۳۰ روز است لذا مزایای یاد شده در کلیه ماه‌های سال اعم از ۳۱ روزه، ۳۰ روزه و ۲۹ روزه در قالب تعریف شده در ماده قانونی مرقوم یعنی ۳۰ روزه پرداخت خواهد شد.
 
بدیهی است کارگاه‌هایی که این کمک هزینه‌ها را در شش ماه اول سال ۳۱ روزه پرداخت می‌کنند این رویه جزء شرایط کار کارگران محسوب و کماکان معتبر خواهد بود.