متفکرآزاد، عضو هیات رئیسه مجلس گفت: عقل سلیم و منطق می‌گوید به واکسن نیاز داریم، اما واکسن مطمئن و درست نیاز داریم.