دکتر نمکی ، وزیر بهداشت در رابطه با عدم رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا در صفحه اینستاگرام خود نوشت: مرگ و میر کرونا در ایران سرافراز ۷۵، انگلیس۱۲۹۰ و آلمان حدود هزار نفر بود. قرار است فرماندهانی که یک سال، غصه خوردند، نخوابیدند، بیمار شدند، شهید دادند تا در عرصه ی جهانی افتخار بیافرینند به در خواست پروتکل شکنان تأدیب شوند. این است پاداش و قصه ی پر غصه ی ما و...