آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای یکشنبه پنجم بهمن را مشخص کرد.

شبکه آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠

فرم ها در php-رشته تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی - پایه ۱۲ -شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩

حسابداری صنعتی - پایه ۱۲- رشته حسابداری -شاخه کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰

طراحی و ساخت مبلمان اداری -پایه ۱۱ - رشته صنایع چوب و مبلمان - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت۲۰:۵۰تا۲۱:۱۵

ایده پردازی لباس اقوام - پایه ۱۲- رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

مرمت رنگ مبلمان - رشته صنایع چوب و مبلمان - پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه‌ای

۶ پایه ابتدایی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

 بازی و ریاضی
پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

فارسی و نگارش
پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

 فارسی و نگارش
پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

 علوم تجربی و تفکر
پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

مطالعات و مهارت های اجتماعی

پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

مطالعات و مهارت های اجتماعی

پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان

پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

ریاضی- حجم های هندسی و محاسبه حجم های منشوری

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

ریاضی- شکل های هم نهشت

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ۱۶:۰۰

ریاضی - چند اتحاد دیگر - تجزیه و کاربردها

پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠

پرورشی - برنامه ریزی درسی

متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰

زیست شناسی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠

شیمی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

شیمی یک - پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا ۲۰:۵۰

 ریاضی ۲- پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰

فیزیک ۳-پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸ درس دین و زندگی ۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس دین و زندگی ۱ پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۴۵روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۲:۱۵درس آمار و احتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس حسابان ۱ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس حسابان ۱پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما

ساعت ۸:۰۰

اخلاق اسلامی ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

تاریخ اسلام ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱

درس آموزش قرآن سوم دبستان

ساعت۱۱:۳۰

درس هدیه های آسمانی دوم دبستان

ساعت۱۵

عربی و زبان قران ۳ رشته های تجربی و ریاضی فیزیک متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰

پیام های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه