پیرمرد ۱۴۰ ساله‌ی مازندرانی با ۱۵۰ نواده! متولد ۱۲۵۹ شمسی کاملاً سالم می‌گوید در تمام عمرم فقط یکبار در زمان رضاشاه آمپول زدم!