به گزارش افکارنیوز ، لطفالله فروزنده در گفتوگو با فارس در رابطه با وضعیت کارکنان منتقلشده به شهرستانها و تحقق وعدهها به آنها گفت: تاکنون ۳۰ هزار نفر از کارکنان دولت از تهران به شهرستانها منتقل شدهاند، سایتی را ایجاد کردهایم که خدمات مقرر را عدهای دریافت کردهاند و برای عدهای هم که دریافت نکردهاند در حال انجام است.

وی درباره ادامه روند انتقال کارکنان اظهار داشت: هر کسی مایل باشد به شهرستان منتقل شود، موافقت می‌کنیم.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: رویکردمان این است که هر کسی از کلان‌شهرها به شهرستان‌ها منتقل شود تبدیل وضعیت می‌کنیم یعنی اگر کارمند قرادادی بوده و از کلان‌شهری مثل تهران، اصفهان، شیراز و… به شهرستانی منتقل می‌شود تبدیل وضعیت شده و پیمانی می‌شود.

هدف‌گذاری انتقال ۵۰ هزار نفر دیگر به شهرستان‌ها

فروزنده در پاسخ به اینکه آیا بنا به بازگشت کارکنان به شهرهای خودشان نیست، تصریح کرد: خیر؛ بنایی بر این نیست. ما اصلاً سیستممان به سمت تمرکززدایی پیش می‌رود خوشبختانه سال گذشته غیر از ۳۰ هزار کارمندی که از تهران خارج شده‌اند ۵۰ هزار نفر با تمایل خودشان به شهرستان‌ها رفته‌اند.

وی افزود: امسال هم هدف‌گذاری ۵۰ هزار نفر را داریم و سیستم ما به سمت تمرکززدایی پیش می‌رود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در پاسخ به اینکه چند درصد از شرکت‌ها و سازمان‌هایی که قرار بود از تهران خارج شوند، خارج شده‌اند؟ گفت: تقریباً آنهایی که شرکت‌های وابسته به دستگاه‌ها بودند یا ادغام شدند یا بر اساس اصل ۴۴ واگذار شدند یا اینکه به خارج از شهر انتقال یافتند. ما در این پروژه‌ای که حدود ۱۶۰ شرکت را پیش‌بینی کرده بودیم تقریباً تکلیف تمامشان روشن شده است.

فروزنده درباره طرح دورکاری کارکنان نیز گفت: در طرح دورکاری با شروع کار، بعضی دستگاه‌ها تا ۴۰ درصد در این زمینه عمل کرده‌اند. در حال حاضر هم کمیته کارشناسی در هر دستگاهی وجود دارد که مشاغلی که قابلیت دورکاری دارند را مشخص می‌کند تا در یک زمان‌بندی واگذار شود.

وی درباره طرح الکترونیکی کردن نیز گفت: این طرح برای فعالیتهای تصدیگری است فعالیتهای تصدیگری دولت بناست به سمت پیشخوانهای شهری و روستایی برود و از کانال آنها انجام شود اما کار اداری، مطالعات، حسابرسی، بررسی و نظارت دارد اگر لازم نباشد ارباب رجوع مراجعه کند میتواند به صورت دورکاری انجام شود. اینها همه یک بسته هستند روشهای مختلفی که یک خروجی دارند و آن هم کارآمدی است.