زهرا صدراعظم نوری عضو شورای شهر تهران درباره لایحه مجوز واگذاری حق بهره‌برداری از 8 مرکز بهاران به سازمان بهزیستی تهران گفت: بر اساس توافقات گذشته قرار بود مراکز بهاران در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد و در این محل‌ها افرادی که مرحله بهبود اعتیاد را طی می‌کنند نگهداری شوند.

وی افزود: این موضوع در صحن شورا مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس گزارشات تا کنون شهرداری دو مرکز بهاران را به بهزیستی واگذار کرده ولی بهزیستی هیچ بهره‌برداری از این مراکز انجام نداده است.

این عضو شورای شهر تهران  خاطرنشان کرد: بر اساس جمع‌بندی شورای شهر تهران قرار شده که 6 مرکز دیگر و دو مرکز واگذار شده در اختیار شهرداری بماند و شهرداری از آنها استفاده کند.

تصمیم‌گیری درباره واگذاری مراکز بهاران به سازمان بهزیستی در صحن امروز شورای شهر به سرانجام نرسید و قرار شد در جلسه بعدی صحن شورا دوباره بررسی شود.