در قانون مجازات اسلامی درباره تمامی موضوعات حقوقی و جرم و مجازات‌ها صحبت شده است، اما در یکی از مواد این قانون به خطای محض اشاره کرده است که در صورت وقوع چنین امری، فرد مرتکب جنایت عمدی شده است.

خطای محض در موارد مختلفی مورد توجه قرار گرفته است گاهی اوقات قتلی رخ می‌دهد که در بستر آن فرد منجر به کشته شدن دیگری شده و اگر عملی را مرتکب نمی‌شد متوفی زنده می‌ماند بنابراین هرچند او مرتکب خطایی نشده باشد، اما مسئول شناخته می‌شود و باید دیه پرداخت کند.

در ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی، در مورد جنایاتی که خطا محسوب می‌شوند آمده است، اگر جنایت در حال خواب و بیهوشی و مانند آن‌ها واقع شود یا به وسیله صغیر و مجنون فرد، انجام شود خطای محض است.

همچنین جنایتی که در آن فرد مرتکب، نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد کند، از مصادیق خطای محض است.