تمساح گرسنه از ضربان قلب آهو متوجه باردار بودن او میشود، و او را رها می کند.