حدود 300 میلیون نفر در جهان جشن نوروز را برگزار می کنند.

نوروز