گاف شهرداری اهواز در تبریک سال ۱۴۰۰ را در ادامه خواهید دید.