افرادی در مهرشهر کرج عصر امروز در چهارشنبه پایان سال با پرتاب نارنجک به سمت آمبولانس باعث خسارت آن شدند.

امبولانس