در حاشیه کارآزمایی بالینی فاز دو - سه واکسن " کوو ایران برکت " این تصویر را مشاهده می نمایید.

واکسن ایرانی