آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی شنبه ۲۸ فروردین را مشخص کرد.

شبکه آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠
شناخت مواد و مصالح -رشته معماری - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰
دانش فنی پایه- رشته صنایع چوب و مبلمان - پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
حسابداری صنعتی - رشته حسابداری -پایه ۱۲-شاخه کاردانش

ساعت۲۰:۵۰تا۲۱:۱۵
مرمت و رویه کوبی مبلمان - رشته صنایع چوب و مبلمان- پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
برش و دوخت - رشته خیاطی - پایه ۱۲-شاخه کاردانش

۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
زبان انگلیسی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
زبان انگلیسی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ۱۶:۰۰
زبان انگلیسی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶:۰۰ تا ١۶:۳۰
آموزش معلمان- بدفهمی‌های ریاضی

متوسطه دوم

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
کارگاه کار آفرینی و تولید - پایه ۱۱ - مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ۲۰:۰۰تا ۲۰:۵۰
زمین شناسی - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰
فیزیک دو -پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۴۵

درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۱۵

درس ریاضی آمار۱ پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۴۵

درس عربی زبان قرآن۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۹:۱۰

درس عربی زبان قرآن۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۹:۳۵

درس عربی زبان قرآن۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰

درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت۱۰:۲۵

درس حسابان۱ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۰:۵۰

درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۱:۱۵

درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۱:۴۵

درس فیزیک۳پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن ومعارف سیما

ساعت ۸:۰۰
علوم و معارف قرآنی۳رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰
احکام ۳رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱
درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی

ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن اول دبستان

ساعت۱۵
دین و زندگی ۳ پایه دوازدهم رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت۱۵:۳۰
آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه