تصویری از سند ازدواج امیرکبیر با خواهر ناصرالدین شاه با یک متر و ۳۱ سانتی متر طول و ۹۳ سانتی متر عرض در نوع خود عجیب و قابل تامل است!