​جمعی از انجمن های پزشکی سلامت مادر و کودک از وزیر بهداشت به خاطر سیاست‌های مختلف در حوزه بهداشت و توسعه جمعیت جوان و متعالی کشور تقدیر کردند.