پس از انتشار گزارش‌هایی از خریدو فروش گسترده رای در انتخابات شورای شهر در برخی شهرستان‌های استان تهران شب گذشته هیات نظارت بر انتخابات شهرستان ری انتخابات شورای باقر شهر و کهریزک را تائید نکرد.

 برخی مدعی‌اند که هشتاد درصد آرای این دو شهر را نامزد‌ها خریداری کرده بودند.

شنیده حاکی از این است که یک نامزد در انتخابات، با چند اتوبوس گروهی معتاد را به حوزه‌های رای برده بود و در ازای یک بسته تریاک رای‌شان را خریده بود، اما کمی‌بعد این معتاد‌ها می‌فهمند تریاک، جنس ناخالص و تقلبی بوده و دسته‌جمعی به نمایندگان نامزد حمله می‌کنند.