به گزارش افکارنیوز به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت صادق محصولي درباره افزايش حقوق مستمري بگيران و بازنشستگان بر اساس ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي اظهار داشت: مجمع يا هيئت امناي صندوق تامين اجتماعي به دولت درصد مورد نظر را پيشنهاد مي دهد و دولت هم با بررسي هاي انجام شده، يك ميزان مشخص را تصويب مي كند.
وی افزایش ۶ درصدی حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان را مورد موافقت دولت عنوان کرد و افزود: ما به دولت پیشنهاد داده، دولت هم با لحاظ یکسان سازی افزایش حقوق ها رقم افزایش ۶ درصدی حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان را تصویب کرده است.
یارانه همسان سازی به بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ۸۹ پرداخت می شود
وزیر رفاه و تامین اجتماعی تصریح کرد: در قانون بودجه سال گذشته برای همسان سازی، دولت مقررکرد ۲۵۰۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی سهام تعلق بگیرد که این امر محقق شد اما در بودجه سال ۸۹ همسان سازی به دولت تکلیف نشده و در بودجه ۸۹ هم مصوب نشده است. ولی با دریافت بقیه سهام مصوب بودجه سال ۸۸ و جلب نظر مثبت دولت، مقرر شد در سال ۸۹ یارانه همسان سازی به بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی پرداخت شود.
محصولی در ادامه به همسان سازی میزان افزایش حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان اشاره و خاطر نشان کرد: هیئت امنای تامین اجتماعی و وزارت رفاه، صندوق تامین اجتماعی را موظف کرده است تا همسان سازی را درباره میزان افزایش حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان ادامه دهد که این همسان سازی بیشتر از ۱۵ درصد میانگین حقوق آنان است و با احتساب آن ۶ درصدی که جهت افزایش سال ۸۹ در مصوبه دولت آمده است، بیشتر از ۱۰ درصد می شود که چیزی حدود ۲۱ درصد خواهد شد.
توجه به منافع بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی
وی ادامه داد: پس بنابراین ما سعی کردیم تا منافع بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی را در نظر بگیریم و برغم این که در قانون بودجه سال ۸۹ همسان سازی ادامه نداشته است، ما موفق شدیم در این زمینه نظر دولت را برای این که باقی مانده آن سهام اخذ و صرف همسان سازی شود، جلب کنیم.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی در پایان تاکید کرد: ما یک تعهد بسیار بزرگی را پذیرفته ایم تا بتوانیم از این ۲۵۰۰ میلیارد تومان را به پول تبدیل کنیم که کار بسیار مشکل و سختی خواهد بود و این در جهت افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی است.