به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، آخرین آمارهای ثبت احوال نشان می دهد که در سال ۱۳۹۰، تعداد ۱۴۲ هزار و ۸۴۱ واقعه طلاق به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل۴.۱ درصــد افـزایش داشته است.

تعداد طلاق ثبت شده شهری نیز برابر با ۱۲۱ هزار و ۹۱ رویداد و تعداد طلاق روستایی نیز برابر با ۲۱ هزار و ۷۵۰ واقعه است. همچنین طی این مدت بیشترین طلاق ثبت شده مردان در گروه سنی ۲۹-۲۵ ساله با ۳۵ هزار و ۵۱۷ واقعه بوده و بیشترین طلاق ثبت شده زنان نیز در گروه سنی ۲۹-۲۵ ساله با ۳۸ هزار و ۶۴۷ واقعه بوده است.

در سال ۱۳۹۰ بیشترین ترکیب طلاق ثبت شده، مربوط به مردان ترکیب سنی ۲۹-۲۵ ساله است با زنان ۲۴-۲۰ ساله بوده که تعداد آن برابر با ۱۶ هزار و ۷۱ واقعه می باشد.

آمارهای مربوط به ازدواج ثبت احوال نیز نشان می دهد طی این مدت ۸۷۴ هزار و ۷۹۲ واقعه ازدواج به ثبت رسیده که بدون احتساب آمار ثبت ازدواج های معوقه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱.۷ درصد افزایش داشته است.

تعداد ازدواج ثبت شده شهری نیز برابر با ۶۳۱ هزار و ۴۵۷ رویداد و تعداد ازدواج روستایی نیز ۲۴۳ هزار و ۳۳۵ رویداد بوده است.

همچنین بیشترین ازدواج ثبت شده مردان در گروه سنی ۲۴-۲۰ ساله با ۳۴۰ هزار و ۴۰۰ نفر بوده است و بیشترین ازدواج ثبت شده زنان در گروه سنی ۲۴-۲۰ ساله ۳۰۲ هزار و ۹۹۱ نفر بوده است.

براساس آمارهای موجود بیشترین ترکیب ازدواج ثبت شده نیز مربوط به ترکیب سنی مردان ۲۴-۲۰ ساله با زنان ۱۹-۱۵ ساله بوده که تعداد آن ۱۶۰ هزار و ۱۰۸ واقعه بوده است.

آمارهای مربوط به ولادت سازمان ثبت احوال نیز نشان می دهد که در سال گذشته یک میلیون و ۳۸۲ هزار و ۲۲۹ مورد ولادت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد ولادت ثبت شده شهری برابر با یک میلیون و ۸۷ هزار و ۹۸۸ رویداد و تعداد ولادت روستایی آن برابر با ۲۹۴ هزار و ۲۴۱ مورد بوده است.


به طور متوسط در مقابل هر ولادت روستایی، ۳.۷ ولادت شهری به ثبت رسیده است و تعداد ولادت ثبت شده تا یکسال پس از وقوع برابر با یک میلیون و ۳۵۹ هزار و ۷۱۴ مورد بوده و تعداد ولادت ثبت شده در مهلت قانونی در سال ۱۳۹۰ نیز برابر با یک میلیون و ۲۹۵ هزار و ۵۸۹ مورد بوده است.

براساس این گزارش، نسبت جنسی حاصل از ثبت ولادت در سال گذشته برابر با ۱۰۵.۱ است که همین شاخص در مدت مشابه سال قبل ۱۰۴.۹ بوده است یعنی در مقابل هر ۱۰۰ واقعه ولادت ثبت شده دختر ۱۰۵.۱واقعه ولادت پسر به ثبت رسیده است.