رییس سازمان زندان‌های کشور اظهار داشت: ادعای مطرح شده از سوی سپیده قلیان مبنی بر بدرفتاری با یک‌کودک در زندان ‌بوشهر صخت ندارد.

مادر این کودک که در اسفند۹۹ آزاد شده، توسط بازرس ما دعوت و توضیحاتی ارائه داد.

قسمتی از صحبت‌های مادر کودک افغانی که قلیان ادعا می‌کرد با آنها بد رفتاری شده به این صورت مطرح شد:

تکذیب ادعای سپیده قلیان توسط رییس سازمان زندانها

«به خاطر غریبی من خیلی به من کمک می‌کردند ، اما اصلا بد رفتاری از سوی مسولان زندان متوجه فرزند من نشد اگر زمانی من ناراحت بودم و بچه ام را دعوا می‌کردم آنها از رفتار من ناراحت می‌شدند.»