حسين توكلي در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: با اين حال پذيرفتهشدگان نهايي رشتههاي تحصيلي دوره شبانه، نيمه حضوري، دانشگاه پيام نور، مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي، بينالملل و دوره مجازي آزمون كارشناسي ارشد در صورت عدم ثبتنام در رشته قبولي و يا انصراف از آن با رعايت ساير شرايط و ضوابط ميتوانند در آزمون بعدي تحصيلات تكميلي سال ثبتنام و شركت كنند.

وی افزود: پذیرفته‌شدگان مرحله تکمیل ظرفیت در رشته‌های تحصیلی دوره شبانه، نیمه حضوری، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی، بین‌الملل و دوره مجازی در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۱، در صورتیکه دارای قبولی اولیه در دوره روزانه این آزمون باشند، حق ثبت‌نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۲ را ندارند.

گفتني است مهلت انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد تا فردا شنبه ۱۳ خرداد ادامه دارد و در همين راستا نتايج نهايي آزمون ارشد ۹۱ در دهه دوم شهريور ماه اعلام ميشود.