حسن جعفري در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: همچنین اگر پروازي در بين ساعات ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰ از فرودگاه مشهد منجر به كنسلي و تاخير شود در روز ۱۴ خرداد انجام نخواهد شد.

وي افزود: چنانچه برنامههاي فرودگاه مهرآباد ساعت ۱۳:۳۰ تمام شود، ميتوانيم از ساعت ۱۲ به سمت تهران پرواز داشته باشيم.