در این گزارش نظر گردشگران خارجی در خصوص غذاهایی که در مدت حضورشان در ایران مصرف کردند پرسیده می شود.
afkarnews. ir / images / docs / files / ۰۰۰۰۰۰ / nf۰۰۰۰۰۱۰۹-۱. flv