حضور زنان شاغل در انتصابات شهرداری تهران مشاهده نمی‌شود

نرگس معدنی پور عضو شورای شهر تهران در تذکری در جلسه بیست و سوم علنی شورای شهر درباره حضور بانوان شاغل در شهرداری گفت: انتصاباتی که در شهرداری صورت گرفته حضور بانوان شاغل در این انتصابات دیده نمی‌شود. این درحالی است که براساس ماده ۷۴ احکام برنامه پنج ساله سوم توسعه شهرداری تهران ذیل فصل سوم شهرداری مکلف بوده با اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های مدریریتی به زنان شاغل در شهرداری تهران اقدام کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر از حدود ۶۸۰ پست مدیر انتصاباتی فقط ۴۷ مدیر خانم را در شهرداری مشاهده می‌کنیم.

حضور زنان شاغل در انتصابات شهرداری تهران مشاهده نمی‌شود

این عضو شورا از شهردار تهران تقاضا کرد که در جهت تحقق ماده ۷۴ احکام برنامه پنج ساله سوم به زنان شاغل در شهرداری تهران اهتمام شود.