محمد حسین کفراشی مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی مبنی بر وجاهت قانونی اخذ رضایت نامه برخی مدارس از دانش آموزان برای حضور در مدرسه طی روز‌های آتی اظهار کرد: به هیچ وجه چنین موضوعی در دستورالعمل‌های ابلاغی ما برای بازگشایی مدارس اعلام نشده و موضوعیت ندارد.

او ادامه داد: همانطور که دانش آموزان در شرایط عادی برای حضور در مدرسه نیاز به رضایت نامه از سوی خانواده‌ها نداشتند در زمان فعلی بازگشایی مدارس هم‌چنین موضوعی نیاز نیست.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش تصریح کرد: تنها در شرایط اعزام به اردو دریافت رضایت‌نامه از دانش‌آموزان انجام می‌شود و در غیر این صورت چنین کاری قانونی و حتی قابل استناد از سوی مدرسه نیست چراکه مدرسه با دارا بودن شرایط تعیین شده مجوز بازگشایی مدارس پیدا می‌کند بنابراین دانش آموزان اجازه حضور دارند.

دریافت رضایت‌نامه برای بازگشایی مدارس قانونی است؟

کفراشی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه خانواده‌ها و دانش آموزان در صورت رعایت نشدن شیوه نامه‌های بهداشتی امکان انعکاس این موضوع را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات دارند یا خیر، گفت که هرگونه شکایاتی درباره مدرسه از طریق سامانه ظرف مدت ١٠ روز پیگیری و پاسخ آن داده می‌شود.