تصویری جالب از مادر زحمتکش گیلانی درحال نشأ برنج را ببینید.

تصویری از یک مادر زحمتکش