حمید سوری اپیدمیولوژیست با اشاره به رفع محدودیت‌ ها در کشور اظهار کرد: در حال حاضر ایجاد محدودیت یا رفع آن باید بر اساس مستندات علمی و مطالعات اپیدمیولوژیستی در کشور انجام شود. بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها باید بر اساس ملاحظات خاصی انجام شود.

او ادامه داد: تصمیمات ایجابی یا سلبی باید طبق مستندات علمی باشد در غیر اینصورت دچار مشکلات مختلفی در زمینه بیماری کرونا خواهیم شد.

این اپیدمیولوژیست با بیان اینکه یکی از سیاست‌های امروز کشور رفتن به سمت زندگی عادی است، بیان کرد: در خصوص بازگشایی مدارس باید به این نکته توجه کرد که تمام امکانات و خطر‌های ناشی از این کار در سراسر کشور مد نظر قرار گیرد.

بازگشایی مدارس باید با ملاحظات صورت گیرد

سوری تاکید کرد: در زمینه بازگشایی مدارس باید برای دانش آموزان در گروه‌های پر خطر،  برنامه ریزی صورت گیرد،  اگر اقدامات در مدارس به درستی انجام نشود؛ بیماری کرونا ما را غافلگیر خواهد کرد، در حال حاضر باید کانون‌های خطر و آلودگی احتمالی در مدارس شناسایی شود.

او با اشاره به اینکه ما نباید در عمل انجام شده قرار بگیریم، در صورتی که اقدامات مراقبتی به خوبی صورت نگیرد، بیماری کرونا ما را غافلگیر خواهد کرد، تاکید کرد:  معتقدم که در این برهه از زمان بازگشایی مدارس نباید انجام و برای این کار مطالعات بومی در کشور انجام شود.